Projects

Đơn Giá Thi Công Nhà Xưởng

I: Nhà xưởng, nhà kho có diện tích dưới 1.500 m2

1: Không cầu trục: Đơn giá xây dựng từ 1.300.000 đ/m2 – 1.500.000 đ/m2.

2: Có cầu trục 5 – 10 tấn: Đơn giá xây dựng: 1.800.000 đ/m2 – 2.000.000 đ/m2

Mô tả sơ bộ công trình:

Chiều cao dưới 7.5m,
Tường 110 xây cao 2m, thưng tôn, cửa chớp tôn
Mái tôn 1 lớp 0,45mm
Cột kèo thép tổ hợp
Nền bê tông dày 15cm

II: Nhà xưởng sử dụng cột bê tông cốt thép, khung vì kèo thép tiền chế, mái tôn

Đơn giá xây dựng: 2.000.000 đ/m2 đến 2.200.000 đ/m2.

Mô tả sơ bộ:

Chiều cao dưới 7,5m,
Cột bê tông cốt thép,
Vì kèo thép tổ hợp, có cửa trời,
Mái tôn 0,45m
Tường 220 xây cao 4m, thưng tôn và cửa chớp tôn

III: Nhà xưởng sản xuất có diện tích 3000 m2 đến 10.000 m2

Đơn giá xây dựng nhà xưởng dạng này từ 1.500.000 đ/m2 đến 1.800.000 đ/m2.

Mô tả sơ bộ:

Nền nhà xưởng 15cm bê tông cốt thép
Chiều cao dưới 7,5m
Cột, vì kèo thép tổ hợp, có cửa trời
Mái tôn có chống nóng dày 0,45m
Tường 220 xây cao 2m, thưng tôn và cửa chớp tôn
Có thể hiểu là nhà xưởng xây dựng cơ bản làm nhà kho nhẹ, có diện tích > 3000 m2

IV: Nhà xưởng sản xuất có diện tích > 10.000 m2

Đơn giá thi công nhà xưởng dạng này từ 1.200.000 đ/m2 đến 1.500.000 đ/m2.

Mô tả sơ bộ:

Nền nhà xưởng bê tông cốt thép,
Chiều cao dưới 7,5m;
Cột, vì kèo thép tổ hợp, có cửa trời,
mái tôn có chống nóng dày 0,45m,
Tường 220 xây cao 2m, thưng tôn, cửa chớp tôn
Có thể hiểu là nhà xưởng xây dựng cơ bản làm nhà kho nhẹ, có diện tích > 10.000 m2

By jpweb -